Sitemiz ile ilgili üyelik, şifre vb sorunlar için
0505 679 76 49
nolu telefona WhatsApp mesaj atabilirsiniz.
ÖDEV BUL

Meleklere İman Etmek Şart mıdır?

Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır:

“Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” (el- Bakara 2/285).

“…Asıl iyilik Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir…” (el-Bakara 2/177).

Meleklere inanmayan kişi, bu âyetlerin hükmünü inkâr ettiği için kâfir olur. Ayrıca Cenâb-ı Hak, Kur’an’da meleklere düşman olanları kâfir diye nitelemiş ve böyle kimselerin Allah düşmanı olduğunu vurgulamıştır (el- Bakara  2/98).

Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü dinî hükümler, peygamberlere melek aracılığıyla indirilmiştir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları, 2002

;
CEVAPLAR

Dört Büyük Melek ve Görevleri Nelerdir?

1) Cebrail: Kur’an-ı Kerim’de, Rûhu’l-Emîn, Rûhu’l-Kudüs ve Rûh gibi adlarla da anılır.

Allah ile peygamberleri arasında elçilik görevi yapar. Bütün peygamberlere Allah’ın vahyini bu melek getirmiştir.

Cebrâil (a.s)’dan Kur’an-ı Kerim’de şöyle söz edilir:

“O (Kur’an’ı), uyarıcılardan olasın diye, senin kalbine Rûhu’l-Emîn indirmiştir.” (Şuarâ, 26 /193, 194.) “De ki: Onu, Rûhu’l-Kudüs, Rabbinin kattından, inananları güçlendirme, teslim olanlara yol gösterme ve bir müjde olmak üzere, gerçekle indirmiştir.” (Nahl, 16 /102. bk. Nahl, 102; Şuarâ, 193.)

 

2) Azrail: Görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için “melekü’l-mevt (ölüm meleği)” adıyla anılmıştır.

Onun bu görevi Kur’an’da şöyle bildirir:

“De ki; size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabb’inize döndürüleceksiniz.” (Secde, 32/11 .)

 

3) İsrafil :Kıyametin kopması ve yeniden diriliş için olmak üzere iki defa sûra üfürmekle görevlidir.

Kur’an-ı Kerim’de, canlı varlıkların sonu olan bu olay şöyle ifadesini bulur:

“(Birinci) sûra üfürülmüş, artık Allah’ın diledikleri dışında, göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra sûra bir kere daha üfürülür. Onlar da hemen ayağa kalkarak beklleşirler.” (Zümer, 39/68.)
 

4) Mikail: Dünya ve dünya dışı bir takım fizik olayların, yağmur, rüzgâr ve ekinlerin bitmesi gibi oluşumların meydana gelmesinde görevli bir melektir.

Kur’an-ı Kerim’de Mikâil (a.s)’dan şöyle söz edilmiştir:

“Kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara, 2/98; bk. Nâziât, 79/5.)

;
CEVAPLAR

Dört Büyük Melek Dışında Hangi Melekler Vardır?

1) Kirâmen Katibin: 

Bunlara “kirâmen kâtibîn” denir. İnsanın sağında ve sollunda bulunan iki melektir.

Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları yazmakla görevlidir.

Bunlar kıyamet günü hesap sırassında yapılan işlere tanıklık da edeceklerdir.

Kur’an’da bu melekler hakkında şöyle buyurulur:

“Sağında ve solunda oturan iki melek yaptıklarınızı yazmmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında hazır bir gözetleyici bullunmasın.” (Kâf, 50/17, 18.)

“Şüphe yok ki, üzerinizde kesin, bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.” (İnfitâr, /10-12 . bk. Zuhruf, 43/80.)

 

2) Hamele-i Arş (Arşı Taşıyan Melekler): 

Hamele-i Arş” denilen bu melekler, arşın yükünü üstlenen meleklerdir.

Âyette şöyle buyurulur:

“Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler..” (Mü’min, 40/12 .)

“Melekler, onun çevresinde duracaklar, o gün Rabb’inin Arşı’nı onlardan başka sekiz tanesi taşıyacak.” (Hâkka, 69/17.)

Arşın taşıyıcıları olan bu melekler rivayete göre dört olup, yukarıdaki âyete göre kıyamet gününde bunların sayısı sekize çıkacaktır.

Arşı yüklenmeleri; onu koruma ve yönetme ile görevli olduklarını ifade eder, ya da Cenâb-ı Hakk’a yakınlıkları ve şerefleri yüzünden böyle anılmışlardır. Ancak Kurr’an’da Arşın çevresini kuşatan meleklerin çok sayıda olduğu belirtilir. (Zümer, 39/ 75.)

Arşı yüklenenlerle birlikte hepsine “kerûbiyyûn (Allah’a en yakın melekler)” denilir.

 

3) Münker ve Nekir ( Sorgu Melekleri ): 

Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melekttir. “Bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan” anlamına gelen münker ve nekir, mezardaki ölüye, hiç görmediği, yadırgayacağı bir şekilde görünecekleri için bu adı almışlardır.

Bu iki melek kabirdeki kişiye; “Rabbin kim? Peygamber’in kim? Kitabın ne?” diye soracaklar, alacakları cevaba göre ölüye iyi veya kötü davranacaklardır.

Bunların dışında meleklerin, savaşlarda mü’minlere yardım etmeleri,  Alllah’ı zikir ve tesbih etmeleri,Allah’a itâatları, peygamberlere dua etmeleri, insanları gözetlemeleri, mü’minler için dua etmeleri, bu iş ve görevler arassında sayılabilir.

Peygamberimiz buyurdular ki:

“Kul kabrine konulup, yakınları da ondan ayrılınca -ki o, geri dönenlerin ayak seslerini işitir- kendisine iki melek gelir. Onu oturtup: “Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) denen kimse hakkında ne diyordun?” diye sorarlar. Mü’min kimse bu soruya: “Şehadet ederim ki, O, Allah’ın kulu ve elçisidir!” diye cevap verir. Ona: “Cehennemdeki yerine bak! Allah orayı cennette bir mekâna tebdil etti” denilir. (Adam bakar) her ikisini de görür. Allah da ona, kabrinden cennete bakan bir pencere açar. Eğer ölen kâfir ve münafık ise (meleklerin sorusuna): “(Sorduğunuz zâtı) bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum!” diye cevap verir. Kendisine: “Anlamadın ve hakka uymadın!” denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopa ile vurulur. Kişi (sopanın acısıyla) öyle bir çığlık atar ki, o sesi (insanların ve cinlerin) dışında ona yakın olan bütün (kulak sahipleri) işitir.

4) Cennet ve Cehennem Melekleri: 

Cennete giren mü’minlere selam veren ve hizmet eden çok sayıda melek vardır.

Bunların başı “Rıdvan” adlı melektir.

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında (cennet) bekçileri onlara: ‘Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya!’ derler.”[25]

Cehennem melekleri (zebâniler) ise kâfirlere azapla görevlidirler.

Bunların başkanı da “Mâlik” adlı melektir.

“O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden Peygamberler gelmedi mi? derler. “Evet geldi” derler ama, azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur.”[26]

Cehennemde görevli meleklerin, iri gövdeli, sert tabiatlı ve haşin oldukları Kur’an’da haber verilmektedir.[27]

;
CEVAPLAR

Varlıklar Alemi Kaça Ayrılır?

Âlem: Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen varlıkların tamamını ifade eden bir kavramdır.

Varlıklar âlemini iki kısımda inceleyebiliriz:

1) Görülebilen Varlıklar:

Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar.(Ağaç, kitap, insan vb.)

2) Görülemeyen Varlıklar:

Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar. 

Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir.

Bunlar; melek, cin ve şeytandır.

Melek; Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklara verilen isimdir.

Cin; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara denir.

Şeytan ise ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir. Bu isim aynı zamanda cinlerin inkârcıları için de kullanılır.

;
CEVAPLAR

Gayb Nedir?

Gayb kavramın sözlük anlamları şöyledir: 

1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan.

2.Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı.

3. Henüz içinde yaşanılmayan gelecek zaman ve gelecek zaman içerisinde meydana gelecek olaylar.

4. Öldükten sonra dirilme, cennet, cehennem, hesap günü gibi insanın duyu organları ve akıllarıyla haklarında bilgi edinemeyecekleri âlem.

Kaynak: MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s. 141.

;
CEVAPLAR